പേജുകള്‍‌

About Me

കായംകുളം കുഞ്ഞാട്

 • Age: 26
 • Gender: Male
 • Astrological Sign: Aries
 • Industry: Technology
 • Occupation: Consultant
 • Location: Delhi India

About Me
26 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കാത്ത യുവാവ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ബാംഗ്ലൂരില്‍ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോള്‍ വേറെ എവിടൊക്കെയോ അലയുന്നു

Interests • Sleeping
 • Computers
 • Programming
 • Music
 • Movies
 • Reading
 • Kung Fu
 • Travel
 • Photography
 • Painting and now..Blogging

Favorite Movies • Braveheart
 • Forrest Gump
 • Gladiator
 • Indiana Jones serires
 • Lord of the rings series
 • Rocky Series
 • Shrek
 • Speed
 • Titanic
 • Finding Nemo
 • Ice Age
 • Ghost Rider
 • Wall-E
 • The Dark Knight
 • Avatar
 • Hurt Locker

Favorite MusicFavorite Books • The Bible
 • The Dictionary
 • Jeffrey Archer's
 • John Grisham's
 • Sidney Sheldon's
 • Robin Cook's
 • Sherlock Holmes

My Blogs

Team Members

Jo .NET
കായംകുളം കുഞ്ഞാട്